Seznam usposabljanj

Povečajte usposobljenost zaposlenih starejših od 45 let

Usposabljanja zaposlenih

Povečanje znanja in kompetenc

Različne vrste usposabljanj zaposlenim omogočajo dostop do novih znanj in veščin ter jih motivirajo za podaljševanje njihove delovne aktivnosti.

Naši programi vključujejo različna področja mehkih kompetenc
in splošnih usposabljanj, prav tako pa imajo naročniki na voljo specifična poklicna usposabljanja in usposabljanja po meri.

Mehke veščine

Z usposabljanjem vaših zaposlenih na delavnicah vsebinsko vezanih na mehke veščine, predvsem komunikacijo in motivacijo ter soočanje s stresom, boste izboljšali odnose v podjetju, vaši zaposleni pa bodo dolgotrajno motivirani ter posledično bolj uspešni in predani k svojemu delu v podjetju.

Splošna usposabljanja

S pridobivanjem znanja in veščin v okviru splošnih usposabljanj, bodo vaši zaposleni pridobili kompetence, ki bodo povečale njihovo uspešnost in obenem tudi uspešnost vašega podjetja.

Poklicna usposabljanja

V vsakem poklicu obstajajo specifike, ki jih zaposleni skozi formalno izobraževanje in prakso ne pridobijo. Naročnikom skozi poklicna usposabljanja omogočimo dodatno usposobljenost njihovih zaposlenih vezanih na posamezen poklic.

Mehke veščine

1. ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

A1 Zdravje na delovnem mestu

Cilj promocije zdravja je preko ozaveščanja zaposlenih in z zmanjšanjem nezdravega življenjskega sloga doseči boljše zdravje, ki je eno od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednota v življenju. Promocija zdravja je usmerjena k preprečevanju ne-zdravja in spodbuja harmonično izboljševanje fizičnega, mentalnega in socialnega zdravja (medsebojno prekrivanje preventive, zdravstvene vzgoje in varovanja zdravja). Vsebine programa: obvladovanje stresa na delovnem mestu, skrb za fizično kondicijo zaposlenih, skrb za duševno zdravje zaposlenih, skrb za zdravstveno preventivo, skrb za pozitivno klimo na delovnem mestu, uravnotežena prehrana med delovnim časom, nekajenje in neuporaba preostalih drog, strokovno usposabljanje za obvladovanje novosti na delovnem mestu.

A2 Vzdrževanje zdravega življenjskega sloga

Vsebina programa je namenjena vsem, ki se želijo naučiti in vzdrževati zdrav življenski slog za ohranjanje (oziroma izboljšanje) kakovosti življenja v zrelih letih. Program vključuje tehnike povezane s fizično vadbo, prehranskimi navadami in umsko-duševnimi aktivnostmi. Od psiho-fizične kondicije zaposlenih je odvisna tudi njihova produktivnost in stroški povezani z bolniškimi odsotnostmi. Hkrati je ta program lahko tudi del kampanije za promocijo zdravja ne delovnem mestu.

A3 Vitalni zaposleni za vitalno podjetje

Program je namenjen učenju in prakticiranju tehnik (fizičnih, umskih in energijskih) za povečanje vitalnosti zaposlenih. Bolj vitalni zaposleni za podjetje pomenijo večjo produktivnost in manjše stroške zaradi bolniških odsotnosti.

A4 Vaje za ohranitev motorike

Udeleženci se bodo na delavnici preizkusili v vajah za ohranjanje motorike.

A5 Biosignature - kako do lastnega zdravja in dobrega
počutja

Program je namenjen vsem, ki želijo na zdrav način preoblikovati svoje telo ter obenem izboljšati zdravje, splošno počutje in storilnost v vseh pogledih. V celoto strnjeno predavanje, ki slušatelja popelje skozi tri ciljne oziroma ključne točke, potrebne za dosego zastavljenega cilja na področju preoblikovanja telesa, počutja in zdravja.

A6 Kakovostna starost

Življenje v obdobju staranja naj bo čim bolj kakovostno. V okviru tega programa bodo odrasli spoznali sodobne programe za kakovostno staranje in vseživljenjsko učenje.

A7 Kaj moram vedeti o staranju?

Delavnica bo zajemala vsebine: 
- Pojem gerontologije
- Ljudje in staranje
- Problem starajočega se prebivalstva v Sloveniji
- Potrebe in pomen starejših in invalidnih oseb
Predstavljamo biološko-psihološko-družbeno-duhovni model.

2. KOMUNIKACIJA KOT KLJUČ DO DOBRIH MEDOSEBNIH ODNOSOV

A8 Reševanje konfliktov

Kako se odzivamo na konflikte? Jih znamo razumeti, obvladovati in reševati? Kdo prispeva h konfliktu in kako? Kolikokrat na dan se znajdemo v konfliktni situaciji?  Učili se bomo tehnik konstruktivnega reševanja konfliktov.

A9 EQ - čustvena inteligenca, ki jo lahko razvijamo vse življenje

Na delavnici se bodo vaši zaposleni naučili prepoznavati in razumevati svoja čustva in čustva sodelavcev.
Obravnavali bomo teme:
- vpliv čustev na komunikacijo,  
- sodelovanje in vodenje,
- empatija in zakaj je pomembna,
- iskanje slepe pege,
- moj prostor za razvoj in skrite prednosti,
- kako lahko soustvarjamo dobre odnose in organizacijsko kulturo.

A10 Komunikacija kot celostni razvoj osebnosti in ključ do dobrih medčloveških odnosov

Program vključuje 10 vsebinskih sklopov (modulov), ki jih je med seboj možno kombinirati:
- nova doba, novi prijemi v komuniciranju,
- asertivna komunikacija,
- obvladovanje konfliktov,
- timsko delo in komunikacija v timu,
- povratna informacija - umetnost sporočanja,
- aktivno poslušanje,
- vzpostavljanje in ustvarjanje odnosov,
- mentorsko-moderatorske veščine,
- poslovna retorika,
- poslovno komuniciranje in protokol.

A11 Govorice telesa in neverbalna komunikacija

Želite spoznati svoje omejitve in potenciale? Spoznati svoje telo in njegovo neizmerno moč neverbalnega, ki vseskozi komunicira, tudi tisto, česar velikokrat sami ne bi želeli? Ni mogoče NE komunicirati. Tudi ko mislimo, da ne komuniciramo, v resnici komuniciramo. Moč neverbalne komunikacije je v kakovosti povedanega. Govorica telesa je močno orodje vsake komunikacije ‒ od komunikacije z otroki, partnerjem, zaposlenimi, javnostjo.

A12 Odnosi za uspešno delovno okolje

Seminar prinaša vsebine s področja čustvene pismenosti, rokovanja s čustvenimi izzivi dela z ljudmi in tudi spretnostjo razreševanja konfliktov ter ustvarjanja delovne klime. Kvaliteta dela je namreč odvisna predvsem od motiviranosti in prepoznavanja realnih sposobnosti posameznega zaposlenega ter ustvarjanju hierarhije, ki ne temelji na ustrahovanju in prisili, temveč na sposobnosti učinkovitega sodelovanja in razvoja maksimalnega potenciala vsakega zaposlenega.

A13 Dobra komunikacija (obvladovanje težavnih strank) in uspešno reševanje konfliktnih situacij

Seminar je namenjen tistim zaposlenim, ki opravljajo delo na delovnih mestih, kjer je veliko stika z ljudmi (in želijo spoznati načine ustreznega komuniciranja z različnimi tipi strank, predvsem s težavnimi). Dobra komunikacija ne pomeni samo poznavanje veščin komunikacije, ampak izhaja iz naše notranje pripravljenosti, da si zanjo tudi dejansko prizadevamo. Vedno, kadar smo v stiku z neko osebo, smo tudi v odnosu, ki zahteva najprej veliko mero spoštljivosti in zaupanja do te osebe. Tudi konflikti so sestavni del življenja in najbolj pomembno je, da se jih naučimo reševati, da se jih ne izogibamo, jih ne potlačimo, ker takšen način reševanja zelo vpliva na naše medosebne odnose, nenazadnje pa tudi na naše duševno zdravje. Konflikt lahko predstavlja nevarnost, hkrati pa je priložnost za razvoj. Za uspešno reševanje konfliktov je potrebno, da se njihove prisotnosti zavedamo in jih razumemo kot normalen pojav v medosebnih odnosih.

A14 Izboljšanje komunikacijskih veščin z metodo SDI

S pomočjo metode SDI bodo udeleženci bolje razumeli sebe in druge, predvsem pa bomo spoznali motive, ki vodijo k določeni vrsti komunikacije. Uporaba te metode v vsakdanjiku  nam omogoča, da zaznamo različne pristope v odzivih na konfliktne situacije in, da jih tudi preprečimo.
Vsebine delavnice bodo zajemale:
• Ugotavljanje posameznikovih motivatorjev, 
• Kako vrednote, ki nas motivirajo, vplivajo na naš pogled na druge,
• Kakšne so vrline posameznika in vrline ostalih,
• Katere so pretirane vrline in kako jih prepoznati, 
• Kakšna so konfliktna zaporedja posameznika in konfliktna zaporedja drugih,
• Kako prilagajati komunikacijo drugim udeležencem,
• Kako v odnosih ohraniti svoje samospoštovanje in samospoštovanje ostalih,
• Kako z zgledom ohranjati visok nivo kulture v organizaciji.

3. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

A15 Medgeneracijsko sodelovanje

V naši sedanjosti se je prvič v znani zgodovini zgodilo, da je prišlo do preobrata v prenašanju znanja. Le-to se je vselej prenašalo v smeri starejših proti mlajšim, sedaj pa se razmere spreminjajo, kar nas privede do novih izzivov. Tako mlajša, kot tudi starejša generacija se morata, tudi v poslovnem okolju, naučiti medsebojno spoštljivo, tvorno in učinkovito komunicirati, da se bosta razumeli in se bo organizacija lahko bolj dotaknila svojih potencialov, na katere do sedaj morda ni posebej računala, že jutri pa bodo lahko ključni za preživetje na tržišču.  Kombinacija predavanj, delavnic in vodenega skupinskega dela privede do definiranja izzivov in problemov, kakor tudi do možnih rešitev, velikokrat pa tudi tudi do poti do rešitev . Osnove človeške komunikacije; VAKOG, NLP, Neverbalna komunikacija; Generacije in njihove značilnosti; Kako prenesti sporočilo tako, da ga bo prejemnik razumel enako; Priprava na komuniciranje; Pomen povratne informacije; Vaje sporočanja, prejemanja povratne informacije in podajanja (še zlasti konstruktivne) povratne informacije;

A16 Učinkovit medgeneracijski dialog

Na usposabljanju bomo obravnavali vsebine:
• razlike in podobnosti med različnimi generacijami, 
• kako se razlike med generacijami odražajo na delovnem mestu – razlike nas bogatijo,
• razumevanje možnih nesporazumov ter konfliktov med generacijami,
• kako vzpostaviti uspešno sodelovanje med generacijami v praksi in s tem izboljšati delovno klimo,
• vzpostaviti zanimanje za prenos znanja med generacijami: npr.: mladi starejše seznanjajo z digitalizacijo, starejši mlajšim prenašajo pridobljena znanja, večletnega dela.

4. MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

A17 Dobro delo in dobri odnosi - ključ za uspešno podjetje

Skozi delavnico bodo udeleženci spoznali svoje prednosti/slabosti, definirali probleme in cilje, pridobili znanja in veščine premagovanja slabosti in izkoriščanja priložnosti, dvignili svojo samopodobo, samozavest in samozaupanje ter pogum za kreativno delo. Naučili se bodo tehnik premagovanja stresa in reševanja sporov ter motivacije za uspešnejše delo in življenje, ki pripomore k ohranjanju zdravja in preprečevanju absentizma zaposlenih.  S teoretičnim in praktičnim znanjem teh veščin, bodo delavci motivirani za dobro delo in dobre odnose z delodajalcem. To je tisto največ prispeva k uspešnosti poslovanja podjetja.

A18 Kompetence v luči kariernega razvoja

Spoznavali bomo lasten karierni razvoj skozi obstoječe kompetence in premišljevali o aktivnostih, ki nam lahko pomagajo pri razvoju tistih kompetenc, ki so pomembne za kvalitetno opravljanje dela. Z različnimi tehnikami bomo kompetence tudi merili.

A19 Vseživljenjsko učenje in izobraževanje  odraslih

V okviru delavnice bodo odrasli spoznali osnovne elemente in tehnike vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Učimo se od rojstva do smrti, zato je pomembno, da vse izkušnje in znanje, ki smo jih usvojili znamo koristno izrabiti.

A20 Pot "heroja" v karieri

Program temelji na konceptih Karla Gustava Junga, kjer je pot heroja definirana kot vsak začet nov projekt ali izziv in ima specifične stopnje. Karierna pot ni premica temveč krog, ki se ponavlja ciklično.  Cilj tega programa je opredeliti, kako lahko posameznik osmisli svoje delo in življenje, ne glede na to v katerem delu svoje karierne ali življenjske poti se nahaja in kako se sooča z novimi izzivi v življenju. Vsebuje celoten karierni cikel in tipične postaje v njem. Končni cilj je uskladitev notranjega in zunanjega sveta - torej zahtev in želja iz okolja in naših osebnih potreb.

A21 Jaz kot blagovna znamka

Pod drobnogled vzamemo posameznika, njegove prednosti in njegovo edinstvenost. Zakaj odpravljanje napak vodi v povprečnost in  kakšna je razlika med dobrim in odličnim. Kaj nas uči TIger Woods v knjigi TIgrove lastnosti in zakaj je smisleno graditi na prednostih. Kako nas kultura v kateri živimo omejuje in kako lahko vsi postanemo zlati orli iz De-Melove zgodbe, če si le drznemo poskusiti.

A22 Vzemite življenje v svoje roke

Work life balance program, ki odkriva pomen in stopnjo zadovoljstva s posameznimi področji življenjskega kolesa ter vrednotami povezanimi z njimi. Udeleženci spoznajo, katero je njihovo podhranjeno področje in naredijo svoj načrt, kako priti do želenega cilja.

A23 Motivacija

Ali znate uporabiti vse svoje potenciale? Se v vašem življenju pojavlja občutek, da morate nekaj spremeniti, pa ne veste točno, kaj ali kako? Dolgotrajno nesoočanje z lastnimi problemi ali njihovo neuspešno reševanje lahko povzroči dolgotrajne čustvene in fizične posledice, stres, izgorelost in tudi kronične bolezni. Ukvarjanje z njimi je lahko zelo boleče in zelo zahtevno, toda nagrada, občutek osvoboditve, mir in notranje zadovoljstvo, je neprecenljiva. Naj vam strah ne prepreči narediti spremembe. Naučili vas bomo upravljati to, kar boste našli v sebi. Na delavnicah uporabljamo različna orodja, predvsem pa orodja (SDI®), orodje za osebnostni razvoj in učinkovito delo v skupinah. Meri in pojasnjuje motivacijo vsakega posameznika z dvema osnovnima dimenzijama: situacijo, ko je vse v redu, in situacijo, ko smo v konfliktu oziroma stresu. Je orodje za samospoznavanje, s katerim lahko odkrijete lastne sposobnosti za preoblikovanje svojega delovnega mesta, odnosov in življenja nasploh.

A24 Ali sem spoštovan v svojem delovnem okolju

Na delavnici bomo spoznali razliko med spoštovanjem, samospoštovanjem in dobrim občutkom o sebi. S pomočjo osebnih vaj in vaj v parih se bomo poglobili v notranji svet doživljanja sebe in raziskali, kje so naši viri opore in dobrega počutja in kje viri stresa in nenehne samokritike, ki je včasih hujša od kritike in ocenjevanja drugih ljudi in sodelavcev. Ugotovili bomo, da nam dobre, prožne in zdrave notranje meje pomagajo postavljati zunanje meje in ohranjati dober občutek o sebi.

A25 Kako motivirati zaposlene enako kot vrhunske športnike?

Skozi program skušamo spoznati teoretske okvire nastanka motivacije, načine ustvarjanja in vzdrževanja motivacije, vzgojo motivacije, ustvarjanje ugodnega okolja in klime za razvoj motivacije na delovnem mestu, iskanje vzporednic v procesu motiviranja med vrhunskimi športniki in zaposlenimi na delovnem mestu, razvoj odgovornosti in samomotivacije ter postaviti opomnike za vodstvene delavce ter učinkovito motiviranje podrejenih.

A26 Karierni razvoj v vseh življenjskih obdobjih

Na usposabljanju bomo obravnavali vsebine:
• pomen kariernega razvoja v vseh življenjskih obdobjih, 
• kako s pomočjo načrtnega kariernega razvoja povečati zadovoljstvo na delovnem mestu tudi v drugi polovici delovne dobe,
• samoevalvacija znanj, kompetenc in izkušenj z namenom prepoznavanja vrednosti in prednosti posameznika, 
• dialog o možnostih novih in drugačnih vlog znotraj oddelka/podjetja z namenom izboljšanja zadovoljstva na delovnem mestu,
• pomen izkušenj posameznikov za nadgradnjo skupnega znanja (mentorstvo, interni prenos znanj ipd.),

A27 Motivacija starejših zaposlenih

Samo motivirani sodelavci so lahko koristni za delodajalce. Dokazano je, da je produktivnost in učinkovitost pri delu povezana z motiviranostjo zaposlenih. V okviru tega programa bodo udeleženci spoznali nekatere najpogosteje uporabljene tehnike za motivacijo in samomotivacijo. Poseben poudarek programa bo na specifičnosti motivacije starejše generacije.

A28 Služba in osebni razvoj

Uspeh posameznika na poslovnem področju je odvisen od njegove stopnje osebnega razvoja. V okviru tega programa bodo udeleženci spoznali kaj je osebni razvoj, kako vpliva na učinkovitost pri delu in kako se čim bolj osebno razviti. Za organizacijo so zaposleni s širšim pogledom na svet nepogrešljiv element razvoja tako po strokovni, kot tudi po človeški plati.

A29 Inovativnost kot gonilo napredka

Ena od glavnih konkurenčnih prednosti vsakege podjetja je njegova inovativnost. Gonilo inovativnosti pa so zaposleni. Na delavnici bodo udeleženci spoznali nekatere učinkovite tehnike za povečanje inovativnosti pri delu in se tako usposobili za ustvarjanje večje dodane vrednosti za delodajalca.

5. UČINKOVITO SPOPRIJEMANJE S STRESOM

A30 Stres in trema

Na treningu se naučite, kako obvladati lastno tremo, kako nositi svoje telo zmagovalno in kako kratko in jasno odgovarjati na različna vprašanja, izražati misli brez uporabe mašil in usvojiti primerno (adekvatno) telesno držo. Izobraževanje prilagodimo vašim željam in potrebam glede na strukturo udeležencev, ki jim je delavnica namenjena.

A31 Obvladovanje stresa in vzdrževanje dobrih odnosov med zaposlenimi

Slabše sodelovanje med zaposlenimi, disciplinske težave, konflikti med vodstvom in zaposlenimi, zmanjšana storilnost ali kakovost, izostajanje z dela in povišani stroški za bolniška nadomestila, so znanki, da je v organizaciji prisoten stres. Posledice stresa pa ne vplivajo samo na posameznika, temveč tudi na podjetje in njegovo poslovanje ter seveda družbo kot celoto. Stres predstavlja del delovnega vsakdana. Medtem ko stopnje stresa nemalokrat ne moremo spremeniti, pa lahko izboljšamo strategije, ki nam pomagajo pri obvladovanju stresa. Posledično lahko izboljšamo počutje zaposlenih, tako na delovnem mestu kot tudi zunaj njega.

A32 Kako ravnati v primeru velikih čustvenih in psihičnih naporov in ohraniti čustveno varne odnose v delovnem okolju

Seminar, ki je namenjen zaposlenim in vodjem, postavlja v ospredje vsebine s področja čustvene pismenosti, rokovanja s čustvenimi izzivi dela z ljudmi in tudi vprašanja, ki so povezane s tem, kako razreševati konflikte. Hkrati s tem želimo udeležence seminarja seznaniti in naučiti, kako prepoznavati zgodnje znake čustvenih in psihičnih naporov ter kako naj zaposleni ravnajo v situacijah čustvenih naporov in kako lahko poskrbijo za avtorefleksijo in stalno ohranjanje stika s samim seboj oziroma visoko raven čustvene refleksije/regulacije.

A33 Tehnike spoprijemanja s stresom in relaksacijske tehnike

Stres in zaskrbljenost sta izrazito negativna pojava v sodobnem svetu in prehajata v epidemijsko stanje ter predstavljata pogosto veliko breme za posameznika. Zaradi tega je še kako pomembno, da sleherni posameznik spozna in osvoji tehnike za ravnanje v stresnih situacijah iz vidika, da umiri telo in s tem povezane telesne senzacije ter da se mentalno okrepi. Seminar je namenjen zaposlenim, ki delajo z ljudmi oziroma delajo v okoljih, ki pogosto pri posamezniku povzročijo občutke in senzacije, ki jih povezujemo s stresom. Namen seminarja je naučiti udeležence kako prepoznavati zgodnje znake stresa; kako ravnati v stresnih situacijah ter udeležence naučiti nekaterih tehnik za obvladovanje stresnih situacij.

A34 Upravljanje s stalnimi spremembami

Na usposabljanju bomo obravnavali vsebine:
• zavedanje, da so spremembe nekaj vsakdanjega,
• načini soočanja s spremembami (cikel soočanja s spremembami, štiri reakcije na spremembe ipd.),
• učenje učinkovitih strategij soočanja s spremembami,
• moja vloga pri upravljanju s spremembami,
• zadovoljstvo pri delu kot posledica zavedanja pomena sprememb.

A35 Spomin, pozornost in čutila

Trening pozornosti in zaznavanja s čutili v različnih situacijah. Gre za osnovni izobraževalni program Možganski fitnes, urjenje pozornosti in tehnike pomnjenja. Poudarek je na prvi fazi procesa pomnjenja, posamezniki se naučijo, kako kakovostno vnesti informacije, kar vpliva na kvaliteto shranjevanja podatkov, prepoznavanje, povezovanje in zanesljivejši priklic. Brez treninga pozornosti ni učinkovitega treninga spomina. Program je prilagojen posameznikom, izvaja se v delovnem in domačem okolju. Učinek je takojšnji. Trening vodi certificirana trenerka spomina.

A36 Koncentracija - Stres - Spomin in Možganski fitnes

Kronični stres povzroča upad kognitivnih sposobnosti. S programom se naučimo prepoznavati situacije in tehnike, ki jih med procesom dela uporabljamo za boljšo koncentracijo, lažje usmerjanje in zadrževanje pozornosti. S kvalitetnim vnosom informacije lahko sami vplivamo na nadaljnji proces pomnjenja, načrtovanje, odločanje. Udeleženci spoznajo vse faze procesa pomnjenja za učinkovito samopomoč v primeru upada koncentracije in se seznanijo s tehnikami pomnjenja. Program vodi certificirana trenerka spomina.

6. JAVNO NASTOPANJE

A37 Priprava predstavitev/javnih nastopov - praktična retorika

Vrste človeške komunikacije; Kako ljudje zaznavamo svet okoli sebe? Zakaj se odločamo tako, kakor se odločamo? Določitev ciljne publike; Priprava sporočila; Izbira ustreznih kanalov - umetnost pravega trenutka; Vaja za pripravo predstavitev udeležencev (javni govor, reklamno sporočilo, vlog, sporočilo za javnost, prodajni nastop, pogovor za službo/projekt/delo, ....

A38 S sproščenim, odločnim in prepričljivim nastopom pred drugimi (strankami, sodelavci) do boljših delovnih rezultatov

Na usposabljanju si bodo udeleženci s praktičnim delom, z vajo pridobili znanje in spretnosti o tem:
- kako se dobro pripraviti na predstavitev svojega strokovnega področja;
- kako s svojo besedno in nebesedno komunikacijo na sproščen, odločen in samozavesten način predstaviti strokovno področje strankam in sodelavcem.

Splošna usposabljanja

1. ODLIČNA PISNA KOMUNIKACIJA

B1 Pravilno pisanje poslovnih in uradnih dopisov

Zaposleni se srečujejo s pisanjem raznih dopisov, kot so prošnje, pritožbe, vloge,… Večkrat so v dilemi glede oblike dopisov, učinkovitih fraz. Vsebina programa: osnovna pravila za pisanje in oblikovanje dopisov, vrste dopisov, primeri slabih in dobih praks ...).

B2 Pravilno pisanje dopisov v tujem jeziku

Zaposleni se srečujejo s pisanjem raznih dopisov v tujem jeziku in dopisov po e-pošti. Večkrat so v dilemi glede oblike dopisov, učinkovitih fraz. Vsebina programa: vrste dopisov, osnovna pravila za pisanje in oblikovanje dopisov,  primeri slabih in dobih praks ...).

2. DIGITALNE VEŠČINE

B3 E-storitve javne uprave

Po raziskavi spretnosti odraslih PIAAC (OECD, 2016) imajo odrasli v Sloveniji na področju matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih v povprečju nižje dosežke od povprečja v OECD.  Tako kot v drugih državah OECD ima tudi v Sloveniji višja raven teh spretnosti pozitiven vpliv na vključenost v delovno silo in višino plačila ter na številne neekonomske dejavnike, kot so npr. zaupanje drugim, politična učinkovitost, prostovoljno delo in lastna ocena zdravja.  
E-storitve javne uprave opolnomočijo zaposlene z IKT kompetenco ter prihranijo zaposlenim pot do raznih institucij, saj lahko veliko storitev opravijo kar od doma. Vsebina: spoznavanje portala e-uprava, za kaj vse lahko uporabljamo portal, pogoji za uporabo
- elektronske vloge
- javne evidence
- pravno-informacijski sistem Republike Slovenije
VAJE
- iskanje informacij: npr. kako ustanovim podjetje, kako lahko pridobim potrdilo, da zoper mene ne poteka kazenski postopek, iskanje podatkov o poslovnih subjektih v poslovnem registru;
- oddaja e-vologe;
- iskanje določenih predpisov; 
- iskanje po javnih bazah, prenos oz. uvoz podatkov;
- predstavitve izidov iskanja.
Zaposleni se bodo seznanili z različnim e-storitvami javne uprave s področja dela (vse o pravicah iz delovnega razmerja, varstva in zdravja pri delu, kratkotrajno delo, osebno dopolnilno delo …), upokojitve (ugodnosti ob poznejši upokojitvi,...),  zdravja (vključitev v zdravstveno zavarovanje, evropska zdravstvena kartica, e-napotnice,...),... Senanili se bodo z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Seznanili se bodo z Moja eUprava, ki na enem mestu omogoča vpogled v  podatke, vloge, premoženje in sodelovanje z državo.

B4 Googlove storitve nam olajšajo vsakdan v službi in doma

Googlove storitve dandanes pokrivajo praktično vse možnosti virtualne komunikacije in izmenjave datotek. Računalništvo v oblaku omogoča podjetjem in posameznikom, da prek interneta najemajo računalniške programe, aplikacije ali računalniško infrastrukturo. Uporabniki lahko razpolagajo s skoraj neomejenimi računalniškimi zmogljivostmi prek interneta, ne da bi bile za to potrebne večje kapitalske naložbe; hkrati imajo kjerkoli dostop do svojih podatkov. Z računalništvom v oblaku je dana možnost, da se izdatki za IKT zmanjšajo in da so te storitve dostopne tudi majhnim podjetjem in posameznikom.
Googlove storitve so prijazne za uporabnika in lahko jih uporablja tako na računalniku, kot na pametnih napravah (telefonih in tablicah). Vsebine: oblačne storitve, Googlova e-pošta, Googlovi stiki, Google koledar, Google drive, Google foto, Google zemljevidi.
Zaposleni bodo spoznali, kako lahko »izračunajo« najkrajšo, najhitrejšo in najcenejšo pot do cilja službene poti.
Naučili se bodo, kako lahko pot načrtujejo s pomočjo brezplačne storitve Google zemljevidi in kako lahko storitev uporabljajo na računalniku, telefonu in tablici.

B5 Osnove Excela 1

Vsebina delavnice bo zajemala:
Zagon Excela:
• Uporabniški vmesnik (posebnosti in novosti).
• Delo s trakom, karticami, skupinami ukazov ter ukazi.
• Office gumb in spremembe v ozadju (več vrstic, stolpcev).
Osnovna opravila:
• Spoznavanje preglednice (zvezek, listi, celice).
• Premikanje po listu (miška, tipkovnica), oddaljeni premiki.
• Vnos različnih tipov podatkov (o tipih podatkov, različni načini vnosa, posebnosti...).
• Brisanje vsebine celice.
• Spreminjanje podatkov v celicah.
• Označevanje podatkov (miška, tipkovnica).
• Pogled na list in uporaba povečave (zoom).
Osnovne operacije na preglednici:
• Delo s stolpci in vrsticami (vstavljanje, širina/višina).
• Skrivanje in razkrivanje stolpcev in vrstic.
• Kopiranje in premikanje podatkov (posebnosti pri premikanju in kopiranju, pomen pametnih oznak).
Osnove dela z listi:
• Vstavljanje, brisanje in preimenovanje listov.
• Označevanje in delo s skupino listov.
Izračuni z uporabo formul:
• Pravila in načini vnašanja formul.
• Matematični ter ostali operatorji.
Oblikovanje celic:
• Oblikovanje pisave.
• Senčenje in obrobe celic.
• Poravnava podatkov v celici ali na območju celic.
• Številska oblikovanja (številke, odstotki, valute, oblika po meri...).

B6 Osnove Excela 2

Vsebina delavnice bo zajemala:
Izračuni z uporabo funkcij:
• Namen uporabe funkcij ter njihova pravilna raba.
• Razlike med funkcijami in formulami (izračuni z operatorji), vnos in sintaksa funkcij.
• Uporaba samodejnih funkcij (seštevanje, povprečje, štetje, iskanje največje in najmanjše vrednosti).
• Kombiniranje funkcij in običajnih formul.
Osnovno delo s seznami in večjimi tabelami:
• Obsegi tabel in razumevanje podatkovne strukture.
• Razvrščanje (bližnjica in ukaz, do treh ključev razvrščanja).
• Samodejni filter (podrobno in omejitve).
• Ustvarjanje seznama (območja).
• Vnos zaporednih vrednosti.
Priprava strani in tiskanje:
• Različni pogledi na delovni zvezek.
• Priprava strani
• Tiskanje.
Grafični prikaz podatkov:
• Pravilno označevanje podatkov za prikaz na grafikonu.
• Hitra izdelava grafikona z bližnjico na tipkovnici.
• Osnovne vrste grafikonov (stolpčni, črtni, tortni) in njihova namembnost.

B7 Excel vrtilne tabele

Na delavnici se boste najprej seznanili z Excelovimi seznami, ki so običajno osnova za izdelavo vrtilnih tabel. Po temeljitem pregledu možnosti pri delu s seznami se boste naučili izdelave vrtilne tabele. Nato se boste seznanili s kopico možnosti, s katerimi lahko vrtilno tabelo prilagodite natanko vašim zahtevam.
Potrebno predznanje: osnovno poznavanje dela z Excelom.

B8 Excel naprednejše funkcije

• Prejeli boste številne nasvete, kako se učinkovito in premeteno lotiti izračunov v Excelu.
• Znali boste izračunati število delovnih dni in ur za poljuben mesec, letne planske podatke pa v eni potezi zaokrožiti na 100 € natančno.
• V svoje tabele boste lahko vpeljali pogojne izračune, ki se bodo samodejno prilagodili vhodnim podatkom.
• Naučili se boste z eno funkcijo povezati več podatkovnih tabel med sabo na podlagi skupnega šifranta in tako uporabiti ločene podatke kot eno celoto.
Vsebina:
• delno fiksiranje celic, hitri izračuni,
• datumske funkcije: TODAY, NOW, WEEKDAY, WORKDAY, NETWORKDAY, DATEDIF,
• številske funkcije: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, TRUNC, COUNTA, COUNTBLANK,
• odločitvene funkcije: COUNTIF, SUMIF, AND, OR, IF, ISERROR,
• referenčne funkcije: VLOOKUP.
Potrebno predznanje: poznavanje osnovnega dela z Excelom.

B9 Vizualizacija podatkov v Excelu (grafi)

Delavnica je namenjena vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja vizualizacije podatkov. V Excelu 2007 podatke vizualiziramo s pomočjo več orodij, ki jih na 5 urni delavnici tudi celovito obdelamo. Med pomembnejša orodja pa uvrščamo:
• Pogojno oblikovanje
• Grafi
• Smartart grafike
Potrebno predznanje: poznavanje osnovnega dela z Excelom.

B10 Osnove Worda 1

Vsebina delavnice bo zajemala:
• Splošno o urejevalniku besedil Word,
• zagon programa iz okolja Windows,
• opis zaslona, izbiranje menijev in ikon, delo z miško in razlaga tipkovnice,
• vnos besedila in pravila pri vnašanju,
• premikanje kazalca po dokumentu,
• popravljanje in brisanje besedila,
• kreiranje novih dokumentov in shranjevanje besedila,
• odpiranje in zapiranje že narejenega dokumenta, upravljanje z več dokumenti hkrati,
• označevanje besedila, prenos in kopiranje besedila v dokumentu in med različnimi dokumenti,
• razveljavljanje narejenih dejanj,
• oblikovanje znakov (velikost pisave, oblika, krepko, ležeče, slogi podčrtavanja, razmik med znaki, animacija besedila…).

B11 Osnove Worda 2

Vsebina delavnice bo zajemala:
• oblikovanje odstavkov (poravnava, zamiki in razmiki ter razmik vrstic…),
• kopiranje oblikovnih značilnosti s preslikovalnikom oblik,
• osnovno znanje o slogih (dodeljevanje sloga in posodabljanje le tega),
• oblikovanje strani (robovi, usmerjenost,…),
• predogled tiskanja in natis na papir,
• tabulatorska mesta,
• številčenje strani,
• glava in noge besedila.

B12 Word - spajanje dokumentov

Po obiskani delavnici boste znali:
• izdelati pisma s pomočjo orodja spajanje dokumentov,
• učinkovito urejati vire seznamov podatkov,
• v nekaj korakih spojiti dokumente,
• v hipu izdelati in natisniti naslovne nalepke za pošiljanje vabil, voščilnic, ponudb itd.

B13 Word - slogi in kazala

Izdelava kazala v Wordu je lahko zelo zamudno opravilo ali pa enostaven klik, ki ga samodejno izgradi in posodobi. V okviru delavnice boste spoznali:
• zakaj so slogi najmočnejše orodje urejevalnika besedil,
• odstavčni slog, kaj mu pripada (pisava, oblika odstavka, tabulatorji, obrobe in senčenje, točke in številke),
• operacije na odstavčnih slogih (dodelitev slogov, spreminjanje in kreiranje novih slogov, shranjevanje v predlogo dokumenta)
• kreiranje in uporaba znakovnih slogov, brisanje slogov, preimenovanje slogov, aktiviranje, kopiranje slo-gov, galerija slogov,
• številčenje več nivojev naslovov,
• vse o kazalih vsebine, slik, tabel, virov,
• izdelava, posodabljanje in oblikovanje kazal,
• stvarno kazalo in napisi.
Potrebno predznanje: osnovno delo z urejevalnikom besedil Word.

B14 Napredno organiziranje časa z Outlookom

V okviru delavnice:
• se bodo vaši zaposleni naučili boste veščin, ki jih mora pri uporabi programa Microsoft Outlook vsak izobražen poslovni uporabnik,
• imeli bodo pregled nad prostimi termini sodelavcev, zato bodo lahko hitreje in enostavneje organizirali sestanke.
• poznali postopke in orodja za skupno rabo e-pošte, e-poštnih predalov, koledarjev in stikov.
• enostavno bodo ustvarili in vodili evidenco oseb, s katerimi sodelujete.

B15 Osnove družbenih omrežij

Na delavnici bomo razložili osnovne koncepte najbolj razširjenih družbenih omrežij, še posebej podrobno pa si bomo ogledali omrežja Facebook, LinkedIn in Pinterest, v katera se bomo tudi prijavili in jih aktivno preizkusili.
Uporabo omrežij in demonstracijo bolj specifičnih omrežij bomo združili s številnimi nasveti in priporočili primerne rabe s poudarkom na varovanju zasebnosti in preventivi pri zlorabi. Predstavili bomo tudi uporabo v poslovne namene in posebnosti pri dostopu do omrežij preko mobilne naprave.

B16 Izmenjava vsebine med Excelom, Wordom in PowerPointom

Na delavnici bodo imeli vaši zaposleni možnost:
o Spoznati enostavne možnosti prenosa vsebine med izbranimi programi,
o Izdelati in razumeti razlike pri izdelavi grafikona v Excelu, Wordu ali PowerPointu,
o Enostavno skopirati obsežne tabele iz Excela v Word,
o Spoznati pravila za spajanje dokumentov med Wordom in Excelom,
o Odpraviti težave pri spajanju posameznih polj v Wordu,
• Potrebna predznanja,
Osnovno delo z Excelom, Wordom in PowerPointom.

B17 Osnove digitalizacije

Spremembe tehnologije in načina komuniciranja, delovanja ter celo razmišljanja so nas privedle do roba sveta, kakršnega poznamo. Seminar Osnove digitalizacije je namenjen predvsem osebi, ki je odrasla brez vpliva te tehnike, pa bi vseeno želela zmanjšati razkorak z mladimi genercijami. Pahljača področij, po kateri se bomo sprehajali - seveda predvsem digitalno - je vse od komuniciranja, pridobivanja znanja, pa vse do eCommerce-a.

3. JEZIKOVNI TEČAJI

B18 Splošni jezikovni tečaji

Jezikovni tečaji: angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina.
Stopnje: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
S komunikativno učno metodo tečajniki od prve ure naprej razvijajo vse štiri veščine: govor, slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisanje.
Po tej metodi je slušateljeva aktivna raba jezika v središču pozornosti. Prizadevamo si, da je govorni del tečajnik : učitelj v razmerju 70 : 30, torej večji del v prid tečajnika, ki neprestano aktivno sodeluje pri pouku. To dosežemo:
• z vnaprej pripravljenimi govornimi vajami, ko tečajniki pripravijo 10 minutno prezentacijo na določeno temo, ki si jo izberejo;
• z igranjem vlog v dvojicah ali manjših skupinah;
• s komunikativnimi družabnimi igrami;
• s postavljanjem pravih, zanimivih vprašanj;
• z vodenimi dialogi;
• z uporabo avtentičnih, aktualnih novic, ki spodbujajo pogovor;
• z vizualnimi pripomočki, kartončki ali projekcijami, ko je videno treba ubesediti …
• med tečajem gremo na delovna mesta udeležencev, ki jih opišejo, predstavijo …
• tečajniki sooblikujejo vsebine z za njih relevantnimi temami.

Kandidate pred vključitvijo v jezikovno izpopolnjevanje brezplačno testiramo, da lahko oblikujemo čim bolj homogene skupine, ki omogočajo dober in hiter napredek tečajnikov.

Na voljo tudi tečaji drugih jezikov: španščina, hrvaščina, srbščina, slovenščina, kitajščina, japonščina.

B19 Poslovni jezikovni tečaji

Poslovna angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina.
Stopnje od B1, B2, C1, C2.
S komunikativno učno metodo tečajniki od prve ure naprej razvijjajo vse štiri veščine: govor, slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisanje.
Po tej metodi je slušateljeva aktivna raba jezika v središču pozornosti. Prizadevamo si, da je govorni del tečajnik : učitelj v razmerju 70 : 30, torej večji del v prid tečajnika, ki neprestano aktivno sodeluje pri pouku. To dosežemo:
• z vnaprej pripravljenimi govornimi vajami, ko tečajniki pripravijo 10 minutno prezentacijo na določeno temo, ki si jo izberejo;
• z igranjem vlog v dvojicah ali manjših skupinah;
• s komunikativnimi družabnimi igrami;
• s postavljanjem pravih, zanimivih vprašanj;
• z vodenimi dialogi;
• z uporabo avtentičnih, aktualnih novic, ki spodbujajo pogovor;
• z vizualnimi pripomočki, kartončki ali projekcijami, ko je videno treba ubesediti …
• med tečajem gremo na delovna mesta udeležencev, ki jih opišejo, predstavijo …
• tečajniki sooblikujejo vsebine z za njih relevantnimi temami.

4. UPRAVLJANJE S ČASOM

B20 Načrtovanje in spremljanje poslovnih ciljev

Če smo si pri načrtovanju in spremljanju izvajanja osebnih ciljev lahko dovolj že sami, pa so razmere na poslovnem področju bistveno bolj kompleksne, saj moramo k sodelovanju pridobiti vse potrebne udeležence in jim primerno predstaviti ideje. Usposabljanje ali delavnica spodbuja interakcije v času razvoja idej, še zlasti pa pri pripravi konkretnih načrtov izvedbe in spremljanja le-teh. Posebno pozornost namenimo učinkoviti uporabi sodobnih orodij digitalnega sveta in si ogledamo dobre prakse in pa tudi take z visokim  potencialom za izboljšave.

B21 Učinkovito upravljanje s časom

Filozofija in principi učinkovitega upravljanja s časom. Kako povečati svojo učinkovitost za 40% in več? Kako razvrstiti naloge po pomembnosti in kako razločiti pomembno od nepomembnega? Česa se bomo lotili prej: tistega, kar je nujno, ali tistega, kar je pomembno? Dobro je znati reči tudi NE. Moderna digitalna orodja za upravljanje s časom. Najboljše prakse. Izdelava akcijskega načrta za izboljšanje uporabe svojega časa.

5. UPRAVLJANJE S FINANCAMI

B22 Učinkovito upravljanje s financami

Cilj programa je  razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje na področju samoiniciativnosti in podjetnosti. Vaš zaposlen bo sposoben načrtovati, upravljati in spremljati ter vrednotiti projekte na področju osebnega in družinskega proračuna ter posledično znal bolje vrednotiti poslovanje podjetja. Vsebine: osnovna socialna varnost, finančni viri in vrste vlaganj, varčevanje, podjetništvo (pravno in organizacijsko).

6. COACHING

B23 Coaching

Coaching je interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem in ustanovam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih tehnik, ki pripeljejo do lastnega miselnega procesa in razvoja. Coaching vam pomaga, da odstranite svoje stare vedenjske vzorce in si s pomočjo zavedanja naredite pot do novih, želenih vedenj. Proces je prilagojen vsakemu posamezniku in prav njemu pisan na kožo, upoštevajoč vsebino, čas, tempo, okoliščine, dinamiko, pripravljenost in sposobnost ter stopnjo zavedanja. Investicija v coaching ne pomeni le doseganja poslovnih rezultatov, ampak razvijanje osebne rasti, strategije razmišljanja in spremembo omejujočih vedenjskih vzorcev in delovanja.
Izberete lahko med posameznimi delavnicami coachinga:
- vodstveno-razvojni coaching,
- karierni coaching,
- poslovni executive coaching,
- jungian coaching.

7. URJENJE SPOMINA

B24 Možganski fitnes

Program treninga spomina Možganski fitnes izboljša komunikacijo, prepoznavanje situacij, predvidevanje in priklic informacij. Udeleženci pridobijo znanje o procesu pomnjenja, metodah organiziranja in strukturiranja  gradiva, o tehnikah pomnjenja in pripomočkih za kvalitetno učenje.  Udeleženci se skozi konkretne primere in vaje na osebnih izkušnjah učijo uporabe tehnik pomnjenja pod vodstvom certificirane trenerke spomina.  Poudarek je na izboljšanju učenja novih vsebin.

Poklicna usposabljanja

1. KADROVSKA ŠOLA

C1 Kadrovska šola

Kadrovska šola je usposabljanje za vse, ki sodelujejo na področju kadrovanja in zaposlovanja (vodje, kadroviki, pomočniki, administratorji, itd). Ustvarjena je z namenom pridobitve ustreznega znanja s področja kadrovanja in zaposlovanja, ki sledi zakonskim in etičnim pravilom. Posameznike nauči, kako voditi kadrovsko administracijo in delo z ljudmi, s tem sledi vsem zakonskim pravilom in se osredotoča na prakso. Udeleženci skozi potek izpostavljajo svoje izkušnje, primere in dileme, katere se skozi usposabljanja razrešujejo. 

1. VODENJE IN PROJEKTNO VODENJE

C2 Ključne kompetence vodenja

Serija vsebin (modulov), ki jih lahko poljubno kombinirate, skozi katere se bodo vaši vodstveni kadri usposobili na področju vodstvenih kompetenc. Vsi udeleženci bodo dosegli napredek v zaznavanju svojega stila vodenja ter osvojili nova znanja pri delu z ljudmi. Program osvobodi osebne potenciale in vire notranje moči ter vodi k večji motiviranosti.
Moduli so naslednji:
- ključni izzivi vodenja,
- postavljanje in uresničevanje ciljev,
- motiviranje in vodenje ljudi,
- upravljanje učinkovitosti,
- upravljanje s spremembami.

C3 Uspešnost projektnega vodenja

Vse, kar ni proces, torej ponavljajoča se aktivnost, lahko opredelimo kot projekt. Projekt je izgradnja ptičje hišice, ki bo prehranila ptiče na vrtu in razveselila otroke, ki jih bodo opazovali, projekt je izgradnja drugega tira, pa tudi Brexit, ali pa polet na luno. Ker se samo nič ne sestavi na prav način, obstaja veliko pristopov in principov projektnega vodenja, skozi katere se bomo, bolj ali manj,  na kratko sprehodili, si ogledali moderna in malce manj moderna, pa toliko bolj preizkušena orodja za vodenje in spremljanje projektov ter se poučili, kako se izogniti najpogostejših napakam, ki se potem zrcalijo v neuspehih, škodi in slabi volji.

C4 Razvojni (letni) pogovor - Kako pridobiti in obdržati najboljše ljudi

Pomen učinkovitega upravljanja s človeškimi viri; Prikaz slabih in dobrih praks s tega področja; Zakaj ljudje počnemo, kar počnemo - osnove človeške motivacije; Kaj je to: Razvojni pogovor in kaj ni? Umeščenost razvojnega pogovora in povezava z ostalimi elementi in orodji upravljanja s človeškimi viri; Moderna orodja za podporo tega procesa; Priprava in izvedba razvojnega pogovora - Vaje, napotki in trening za  oba sogovornika: vodjo in sodelavca; Možnost video delavnice s snemanjem in kasnejšim individualnim pogovorom ter piljenjem komunikacijskih veščin podajanja mnenj.

3. UČINKOVITA PRODAJA

C5 Umetnost prodaje

Dober odnos med uspešnim prodajalcem in stranko temelji na bistvenem elementu – zaupanju. Prodajalec mora zaupati v svoje sposobnosti, da izpolni potrebe stranke po nakupu. Ta sposobnost in resnični trud prodajalca pa v stranki zbujata zaupanje. Ne glede na predmet prodaje ali vrsto storitve nakazuje možnost,  kako lahko dober trgovec postane še boljši, če se je voljan naučiti, kako izrabiti svoje prednosti in kako se obnašati pri vsakodnevnih opravilih.

C6 Elektronsko trgovanje - eCommerce

Trendi na področju uporabe orodij za elektronsko trgovanje nas, še zlasti ob upoštevanju prihajajoče generacije, ki se je tako rekoč rodila s tablico pod blazino, oz. z mobilnikom na prsih, silijo, da z vso resnostjo aktivno preučimo možne načine in poti doseganja kupcev skozi eCommerce. Najsi gre za prodajo, ali kupovanje, se glavnina seli v digitalni svet, tam pa so drugačne tako možnosti, kot tudi pravila. Kako se znajti v tem svetu in kako izkoristiti nekatere poslovne in osebne priložnosti, ki jih prinaša? Odgovor na uposabljanju, ki vsebuje tudi čisto praktične naloge, zraven pa nam končno razloži, kaj pomenijo tiste tričrkovne oznake, ki so jih polna eCommerce sporočila in zakaj stvari sploh potekajo tako.

4. POSLOVNA IN PRODAJNA KOMUNIKACIJA

C7 Uspešna poslovna komunikacija pri učinkoviti prodaji izdelkov in storitev

Na usposabljanju si bodo udeleženci pridobili znanje in spretnosti o tem:
- kako se dobro pripraviti na uspešen pogovor s stranko;
- kako s svojo besedni in nebesedno komunikacijo učinkovito voditi prodajni pogovor s stranko (vzpostavitev prvega stika, zastavljanje vprašanj, kako znati stranki svetovati pri reševanju njenih konkretnih potreb, kako učinkovito reševati strankine ugovore, pritožbe, kako in kdaj s stranko skleniti posel).

C8 Poslovna komunikacija

Delo z ljudmi je ena od najzahtevnejših nalog v poslovnem procesu, ker:
- imajo stranke svoje želje in zahteve, ki jih ni vedno lahko zadovoljiti:
- so stranke zahtevne,
- so stranke občutljive,
- smo sami občutljivi na reakcije drugih,
- so nekatere stranke težavne in konfliktne.
Zato želimo pri tem usposabljanju doseči, da zaposleni pridobijo znanje o profesionalnem komuniciranju s strankami, tako da bodo:
-lažje razumeli zahteve in želje strank,
- lažje obvladovali stranke s spoznavanjem osnov poslovnega vedenja in ustreznega načina komuniciranja,
- znali doseči večje zadovoljstvo strank,
- uspešno znali reševati neprijetne situacije in pritožbe strank,
- doživljali manj stresnih situacij v stikih s strankami in bodo tudi sami uslužbenci bolj zadovoljni, ker bodo dobro obvladovali lastno delo.

C9 Uspešna prodaja po telefonu pri vhodnih in izhodnih klicih

Na usposabljanju si bodo udeleženci pridobili znanje in spretnosti o tem, kako izvesti učinkovit prodajni pogovor s strankami po telefonu, pri vhodnih in izhodnih klicih.
Naučili se bodo, kako si pridobiti zaupanje stranke, kako stranki svetovati pri reševanju njenih potreb in kako s strankami navezati dolgoročnejše sodelovanje ter kako izboljšati in povečati  prodajne rezultate.

5. POSLOVNE KOMPETENCE

C10  Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc

Strokovno usposabljanje iz naslova poslovnih kompetenc. Načeloma poteka v obsegu 20 ur, dolžina se lahko prilagodi posamezni skupini. Usposabljanju sledi izpit in pridobitev certifikata (po dogovoru). Obsega dve različni stopnji: stopnja A - za vse, ki sodelujejo v poslovnem svetu in potrebujejo osnovna znanja ekonomike, da lahko uspešno vplivajo na poslovanje podjetja. Stopnja B - znanja trženja, prodaje, izdelave poslovnega načrta, osnov financiranja. Stopnja B je namenjena podjetniško usmerjenim posameznikom. 

C11 Uspešno spremljanje poslovanja podjetja

Seminar s praktičnimi vajami je namenjen pridobitvi/poglobitvi znanja za spremljanje uspešnosti poslovanja podjetja kot motivator za uspešnejše delo in osnova za odločanje (kot kompetentne osebe ali soupravljalci).

C12 Osnove poslovnega bontona

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture. Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, krepitvi medsebojnega razumevanja, strpnosti in obzirnosti do drugih. Ustrezno obnašanje pa je še kako pomembno tudi pri delu s strankami, sodelavci in poslovnimi partnerji. Zato je smiselno, da sleherni posameznik spozna pravila ustreznega vedenja, ki nam lahko pomagajo v vsakodnevnih situacijah v zasebnem in poslovnem življenju. Prav je, da niz poslovnih elementov obnašanja dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, slednje pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti.