Nepovratna sredstva

Spodbudite razvoj podjetja z EU sredstvi

Obveščanje o razpisih

Naši naročniki so redno in pravočasno obveščeni o najprimernejših priložnostih za financiranje svojih projektov.

Vključevanje v konzorcije 

Naročniki z vključevanjem v našo razgibano mrežo domačih in tujih institucij obogatijo svoje projekte in povečajo možnost uspeha na razpisu.

Prijava na
razpis

Prijava na razpis vključuje skupno oblikovanje in nadgradnjo projektne ideje ter izdelavo celotne projektne dokumentacije.

Koordinacija projekta

Dodeljena nepovratna sredstva partnerji zanesljivo počrpajo, saj nam zaupajo tudi administrativno in finančno koordinacijo projekta.

Nepovratna sredstva za promocijo MPS v tujini

K sodelovanju vabimo mala in srednje velika podjetja, ki načrtujejo izboljšanje ali širitev na tuje trge.

Za namen nadgradnje ali pridobitve novih promocijskih orodij lahko pridobite nepovratna sredstva v višini do 30.000 eur (maksimalno sofinanciranje 70%).

Med upravičena promocijska orodja sodijo: nadgradnja obstoječe ali priprava nove spletne strani, 3D predstavitve za sejme v tujini, spletna trgovina, video, usposabljanja na področju uporabe digitalnih orodij za promocijo…

Za uspešno pridobitev sredstev priporočamo, da v projekt vključite vsaj 5 zgoraj navedenih promocijskih orodij oz. ukrepov.

Pogoji za sodelovanje so:
- vaše podjetje je opredeljeno kot MSP (do 250 zaposlenih skupaj s povezanimi podjetji)
- imate poravnane dajatve do FURS,
- imate zaposleni vsaj 2 osebi od 1. septembra 2018 naprej,
- imate še prostih 30.000 EUR po shemi De minimis, ki predstavlja skupen znesek že prejetih subvencij do 200.000 eur v treh letih,
- vaše podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti.

Naša vloga pri sodelovanju z vami je tako vašemu podjetju pridobiti izdatna nepovratna sredstva, optimizirati procese za nesofinanciran del stroškov in angažirati primernega zunanjega izvajalca, pri čemer lahko sodelujemo tudi z vašim, že obstoječim izvajalcem, ali vas mi povežemo z našim referenčnim zunanjim izvajalcem; s vsemi potrebnimi referencami. Poleg vsega že navedenega, vam tudi za naše storitve ne bo potrebno plačati.

Pri  izbiri oz. angažiranju vašega zunanjega izvajalca je potrebno upoštevati, da:
- je že registriran za opravljanje dejavnosti na področju vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja najmanj 2 leti (SKD J62 Računalniško programiranje ali J63 Druge informacijske dejavnosti),
- je na dan oddaje vloge registriran vsaj 2 leti (ustanovljen septembra 2016 ali prej),
- da ima 40 ali več referenc (usposabljanja za krepitev kompetenc ne spadajo med reference), ki jih je pridobil od 1. 1. 2013 dalje, na področju vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja (vsako referenco mora izvajalec dokazati s pogodbo/naročilnico oz. na to vezano plačilo storitve),
- ima s podjetji, ki jih prijavitelj navede kot referenco izbranega zunanjega izvajalca, sklenjene pogodbe/naročilnice.

V kolikor vas sodelovanje zanima, nas čim prej kontaktirajte, saj se bo v primeru enakega števila točk pri ocenjevanju prijav prednostno obravnavalo prej oddane prijave.

Ob kontaktu nam prosim posredujte naslednja dva ključna podatka:
1.       vašega morebitnega kandidata za zunanjega izvajalca, če ga imate (opcijsko), da tudi z njim sklenemo dogovor o sodelovanju ter
2.       podatek kolikšen je vaš delež izvoza v 2017 (prihodki na trgih EU + prihodki na trgih izven EU;  glede na celotne prihodke v letu 2017).

Oglasite se nam preko maila na benjamin.leskovec@replika.si ali prek telefona na 041 206 776, dr. Benjamin Leskovec.

Primeri uspešnih projektov

Inovativne rešitve na področju e- zdravstva

Projekt je namenjen razvoju inovativnih rešitev za digitalizacijo postopkov v zdravstvu.

Razvoj biotehnoloških rešitev za zaščito rastlin

Projekt je namenjen razvoju inovativnih sredstev za zaščito rastlin z visokim tržnim potencialom.

Razvoj na področju trajnostne mobilnosti

Cilj projekta je razvoj inovativnih rešitev za nove, trajnostne oblike mobilnosti.

Inovativne tehnologije na področju e-izobraževanja

Projekt je namenjen oblikovanju 
inovativnih programov in tehnologij
e-izobraževanja, ki so prilagojena potrebam in specifikam uporabnikov.

Vpeljava e-učenja v slovenska podjetja

Cilj je zaposlenim v podjetjih omogočiti izobraževanje na inovativen in interaktiven način, ki omogoča večjo fleksibilnost in časovno učinkovitost.

Raziskovalni projekt za boljše delovno okolje

Projekt je namenjen identifikaciji dejavnikov stresa na delovnem mestu in oblikovanju učinkovitih rešitev za lažje spoprijemanje s stresom.

Zakaj nam naročniki zaupajo

6 razlogov za sodelovanje z nami

Pridobitev informacij o najprimernejših in najugodnejših
razpisih 

Temeljita analiza potenciala projektnih idej naročnikom zagotavlja informacije o razpisih, ki so zanje najbolj relevantni.

Razbremenitev naročnikov z optimizacijo njihovega časa
in resursov

Sistematičen in časovno optimiziran pristop k delu zahteva minimalen angažma naših naročnikov v procesu izdelave prijave.

Administrativno-tehnična brezhibnost projektne dokumentacije in doseganje ciljev v začrtanih rokih

Izdelana projektna dokumentacija je formalno popolna in vsebinsko skladna s cilji javnega razpisa, kar je predpogoj za uspešno kandidiranje za sredstva.

Izjemno visok odstotek odobrenih in uspešno zaključenih projektov

Naši naročniki kandidirajo za nepovratna sredstva z 82% 
verjetnostjo uspeha.

Uspešno črpanje že dodeljenih sredstev na javnem
razpisu

Naročniki imajo našo podporo in pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti ter administrativno-finančnem vodenju projekta tudi po uspešni prijavi. 

Garancija za uspeh, saj je plačilo vezano izključno na uspeh
na javnem razpisu

Naši naročniki ne nosijo tveganja, saj je plačilo za naše storitve vezano izključno na uspešno črpanje sredstev na javnem razpisu. 

Obzorje 2020

Podpora R&R projektom

Obzorje 2020 (Horizon 2020) je največji program EU za raziskave in inovacije doslej, preko katerega bo v sedmih letih (2014–2020) na voljo okoli 80 milijard evrov za financiranje projektov. Cilj programa je zagotoviti več tržnih prebojev, odkritij in inovacij na svetovni ravni.

Nepovratna sredstva se dodeljujejo za namene financiranja različnih vnaprej določenih področij:

  • spodbujanje podjetništva in inovativnosti
  • pospeševanje rabe IKT
  • izboljšanje programov vseživljenjskega učenja in usposabljanja
  • spodbujanje regionalnega razvoja in lokalne infrastrukture

Nacionalni razpisi

Podpora inovativnim idejam

Nacionalne razpise objavljajo slovenska ministrstva in skladi, na njih pa se lahko prijavijo le slovenska podjetja.

Slovenski razpisi so namenjeni financiranju projektov z naslednjih področij:

  • tehnološke investicije
  • razvoj novih produktov in storitev za usposabljanje zaposlenih
  • usposabljanje zaposlenih
  • preboj in uspešno konkuriranje na trgu mikro, malih in srednjih podjetij

Sredstva za razvoj? 

Načrtujete dober razvojni projekt in ste visoko tehnološko, izvozno usmerjeno podjetje? 

Kontaktirajte nas